เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้นาวาอากาศโท วนาดร เพ็ชร์แดง หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคีปรองดอง ประจำปี ๒๕๖๓
ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
01

02

DSC 8448

DSC 8460

DSC 8462

DSC 8467

DSC 8484

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56