“ กองบิน ๒๑ ร่วมงานพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๖๖ ปี ”

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้
นาวาอากาศโท วรรณศักดิ์ ศรีสุขใส ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑
เป็นผู้แทน ร่วมงานพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๖๖ ปี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน

โดยจัดให้มีพิธีสวนสนาม ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56