เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑

มอบหมายให้นาวาอากาศโท สุนัน กลิ่นหอม นำข้าราชการ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56