เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑

นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๒๑

ประกอบพิธีปฎิบัติธรรมเวียนเทียนเทศกาลมาฆปูรมี และเนื่องในโอกาส

“ ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ” และ

“ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ทิวงคต สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดากองทัพอากาศ ”  

ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑

1

2

3

4

5

6

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56