กองบิน ๒๑ จัดเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

DSC 9186

DSC 9188

DSC 9200

DSC 9204

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56