รับคณะผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

พลอากาศตรี วิเชียร เรืองพระยา ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓


DSC 7894

DSC 7904

DSC 7919

DSC 7985

DSC 7988

DSC 8000

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56