กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี ๒๕๖๓
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ อากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี ๒๕๖๓
ในงานรับแสง แรกแห่งสยาม เพชรงามแห่งสยาม เที่ยวงานปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๖๓ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 7721

DSC 7725

DSC 7726

DSC 7686

DSC 7685

DSC 7789

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56