กองบิน ๒๑ เยี่ยมคารวะและอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก วัชรพล  นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ
และอวยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ 
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และกองบังคับการ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

DSC 7283

DSC 7290

DSC 7339

DSC 7353

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56