เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “รับแสงแรก เพชรงามแห่งอีสาน ปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี”

เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

DSC 7038

DSC 7047

DSC 7074

DSC 7149

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56