กองบิน ๒๑ ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

กองบิน ๒๑ ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ มีกิจกรรมดังนี้

ให้ข้อมูลเส้นทางจราจร การบริการห้องสุขา การบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1

2

3

4

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56