กองบิน ๒๑ จัดสัปดาห์รณรงค์การตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

กองบิน ๒๑ จัดสัปดาห์รณรงค์การตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวกองบิน ๒๑

เพื่อให้เกิดความพร้อมและปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

 0 1

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56