กองบิน ๒๑ ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน
ณ ที่ตั้งหน่วยบริเวณลานจอดท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ พร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

6

1

2

4

5

8

13

15

18

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56