กองบิน ๒๑ จัดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒๑
และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนายเรืออากาศ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนชายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเอง
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

DSC 2063

DSC 2070

DSC 2090

DSC 2108

DSC 2118

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56