รับ– ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช ธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และ คุณรุ่งรัศมี เมืองมณี รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑
พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ ฯณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
01

02

03

04

05

06

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56