พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย  ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

1

2

3

4

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56