นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๑

นำข้าราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๖ ณ กองกำกับการตำรสจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

1

2

3

4

5

6

7

8

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56