ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน

นาวาอากาศเอก ณรัฐ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ  ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
โดยมีนาวาอากาศเอกวาริท  รามโกมุท เสนาธิการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ และจัดชุดแพทย์เข้าร่วมให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย

DSC 00

DSC 0033

DSC 3389

DSC 3401

DSC 3453

DSC 3465

DSC 3473

DSC 3522

DSC 3526

DSC 3529

DSC 3538


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56