ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท มานะชัย แจ้งหมื่นไวย์ เป็นผู้แทน นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที อำเภอเขื่องใน และ บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

 DSC 3252

DSC 3258

DSC 3266

DSC 3320

DSC 3327

DSC 3337

DSC 3340

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56