ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนริมแม่น้ำมูล จำนวน ๕ ชุมชน โดยได้จัดกำลังพล ๘๐ คน เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุตพร้อมเครื่องยนต์เรือ ๒ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน พร้อมกระสอบบรรจุทราย ๑๐๐ ใบ จัดทำนบกั้นน้ำ และทำที่พักพิงชั่วคราว ช่วยลำเลียงสิ่งของ และประชาชน ๑๕๐ ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่พักอาศัย  ที่ชุมชนกุดคูณ ,ท่าวังหิน ,หาดคูเดื่อ,ท่ากกแห่ ,ห้วยวังนอง
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

00

01

001

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
 


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56