ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านท่าบ่อแบง ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไม่สามารถ เดินทางเข้า - ออกหมู่บ้านได้ เนื่องจากถนนเข้าหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูง ประมาณ ๔ เมตร โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ได้จัดกำลังพล ๒๐ คน เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ ๑ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน ช่วยลำเลียงสิ่งของและประชาชน ๑๐ ครอบครัว ,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนริมแม่น้ำมูล จำนวน ๔ ชุมชน ดังนี้ ชุมชนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ,บุ่งกาแซว ,วังแดง ,บ้านทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ๒๑ ได้จัดกำลังพล ๕๐ คน เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ ๒ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน ช่วยลำเลียงสิ่งของและประชาชน ๑๒๐ ครัวเรือน เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

495276

495279

DSC 8097

DSC 8119

DSC 8120

DSC 8183

DSC 8226

S 17834025

S 270106629

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56