ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”
ที่ บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีน้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้านความสูงประมาณ ๓-๔ เมตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ คน
และ เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ ๒ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน ให้ความช่วยลำเลียงสิ่งของและประชาชน ออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๔๕๐ คน ผู้ป่วยติดเตียง ๖ คน
และนาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ศูนย์พักพิง วัดบ้านยางกระเดา ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี1

1 1

1 2


1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2

DSC 8018

DSC 8033

DSC 8043

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56