ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ นำกำลังพล ๑๕ คน พร้อมกระสอบทราย ๑,๐๐๐ ใบ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน
จัดทำทำนบกั้นน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และจัดกำลังพล ๑๐ คน พร้อมกระสอบทราย ๒๐๐ ใบ
จัดทำทำนบกั้นน้ำให้กับข้าราชการกองบิน ๒๑ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่พักอาศัย ณ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 2707

DSC 2718

DSC 2797

DSC 2801

DSC 2818

DSC 2863

DSC 2946

IMG 7745

IMG 7750 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56