นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ บ้านหาด ตำบล โพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก และ บ้านท่าบ่อแบง ตำบล ขามเปี้ย อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี ที่ไม่สามารถเดินทาง เข้า - ออก หมู่บ้านได้เนื่องจากเส้นทางสัญจรหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูง
โดยจัดกำลังพลจำนวน ๒๓ คน และ เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ จำนวน ๑ ลำพร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน
ช่วยลำเลียงสิ่งของ และสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๕๘ ครัวเรือน ๑๕๐ คน
01

02

03

04

IMG 6821

IMG 7193

IMG 7215

IMG 7246

IMG 7254

IMG 7291

IMG 7292

IMG 7303

S 17760261

S 17760263

z 2


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56