เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑

ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ บ้านท่าเมือง  ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑

มีน้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้านความสูงประมาณ ๒-๓ เมตร

ได้จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ คน และ เรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เรือ ๒ ลำ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย ๑ คัน

ให้ความช่วยลำเลียงสิ่งของและประชาชน ออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๖๐๐ คน ๑๕๐ ครัวเรือน
DSC 7531
DSC 7482
DSC 7456
DSC 7446
DSC 7429
DSC 7389
DSC 7373

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56