กองบิน ๒๑ สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแจระแมจุดที่อาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับชุมชนบ้านท่าบ่อ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำห้วยแจระแมได้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบหากได้รับผลกระทบให้แจ้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฯ ทราบ สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที

1
2

3

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56