สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
และศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมข้าราชการ และสมาชิกชมรม
แม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เฝ้ารับ - ส่ง เสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

DSC 0054

DSC 0059

DSC 0065

DSC 0066

IMG 6093

IMG 6097

IMG 6104

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56