กองบิน ๒๑ จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง (พระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทรงพระเมตตาจารอักขระลงแผ่นทองประทานเป็นชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล(พระพุทธมังคโลดม)

และทรงพระราชทานอนุญาตให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก

โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิหารพุทธมังคโลดม

ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนมาก ได้แก่ พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร 
พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ พลโท นรินทร์ มุทุกันต์ เป็นต้น

โดยมีรายนามพระวิปัสสนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน ๑๑ รูป ดังนี้

พระราชธรรมโกศล (หลวงปู่สวัสดิ์ ทสฺสนีโย) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

เจ้าคุณพระวินัยโกศลหลวงพ่อมหาทองคู่ วัดศรีอุบลรัตนาราม

พระครูอภัยธรรมรักขิต (หลวงตาเชิดศักดิ์ โชติปาโล) วัดมฤคทายวัน จังหวัดหนองคาย

พระครูวิลาสกิจจาทร วัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่อัมคา วัดบ้านตำแย จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่คำรวย จังหวัดยโสธร

พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่หนูอินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หลวงตาชาย วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาเสถียร วัดป่าอุบลแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาครรชิต วัดกุดคูณ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง (พระพุทธมังคโลดม) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๒๑ ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธา เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว

2

3.0.1

3.0.2

3.0

3.1.1

3.1

3

4

5.2

5


DSC 7201
6

7.1

7

8

9.1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

29

30

31

32

33

34

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56