นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท เสนาธิการ กองบิน ๒๑

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานกำลังพลของ กองบิน ๒๑

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสายงานกำลังพล ได้รับความรู้ด้านการ
จัดทำคู่มือมาตรฐานงาน การกรอกคู่มือมาตรฐานงาน (KCF) ผ่านระบบงานการจัดการความรู้ (KMS)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑

Untitled 2

S 53444620

S 53444621

DSC 7528

DSC 7522

DSC 7514
 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56