“กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือน ๖ บูรพาจารย์”
 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือน ๖ บูรพาจารย์
ได้แก่ พระอธิการดี พนฺธุโล, พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์), สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน),
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ธมฺมธโร พิมพ์), สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺทปชฺโชโต สนั่น) และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวโร มานิต)
ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

DSC 3969

DSC 4170

DSC 4190

DSC 4321

DSC 4332

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56