นาวาอากาศโท ธีระชัย นาคจีน เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์
เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก “ปั่นเดชเชื่อมอุบล ชมค่าย ชมธรรมชาติ หัวใจแข็งแรง “
ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
01

DSC 3664

DSC 3673

DSC 3675

DSC 3681

DSC 3696

DSC 3697

DSC 3709

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56