ต้อนรับพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน จากวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท เสนาธิการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับพระภิกษุ และสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๒๕๐ รูปจากวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

ที่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ ในจังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางอากาศยาน ของกองบิน ๒๑พร้อมกันนี้ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมรับบิณฑบาต จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๒๑

ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม เมื่อ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

0 10

0 11

0 12

0 13

0 14

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56