กองบิน ๒๑ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๒๑

จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย

ณ สวนทองใหญ่ กองบิน ๒๑ เมื่อวันอังคารที่  ๙  เมษายน ๒๕๖๒

1

2

3

4

5

DSC 0257

DSC 0259

DSC 7278

DSC 7287

DSC 7289

DSC 7291 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56