กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรม “ร่วมใจลงแรง ฮักแพงกองบิน”
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท เสนาธิการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ จำนวน ๕๐๐ คน จัดกิจกรรม “ร่วมใจลงแรง ฮักแพงกองบิน” พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่รอบบ่อเก็บน้ำดิบของ กองบิน ๒๑
และตลอดแนวรั้วด้านทิศตะวันตกบริเวณหัวทางวิ่ง ๐๕ ติดกับถนนอุปลีสาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๒๑ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม และวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายนDSC 0027

DSC 0045

DSC 0057

DSC 0061

DSC 0066

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56