"คณะนักเรียน โรงเรียนพระกุมาร, โรงเรียนบ้านตะดอบ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑"
เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนพระกุมาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนบ้านตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษและ โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดงของ สุนัขทหาร และ ชมเครื่องบิน

 DSC 1279
DSC 1320

DSC 1340
DSC 1390
DSC 1419
DSC 1426
DSC 1444
DSC 1450
DSC 1444

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56