เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑
ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑

 
DSC 0009
DSC 0012
DSC 0013
DSC 0023
DSC 0026
DSC 0030

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56