รับคณะรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยการด้านการศึกษาและการฝึกและอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

1

2

3 1

3 2

DSC 1032


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56