เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ คณะครูผู้ปกครอง
และนักเรียนโรงเรียนบ้านตรอย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดงของ สุนัขทหาร และ ชมเครื่องบิน
DSC 9314
DSC 9336
DSC 9348
DSC 9386
DSC 9408
DSC 9415

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56