เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ รณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยจัดกำลังพล
จำนวน ๕๐ คน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวจราจร
ภายในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณถนนอุปลีสาน และฉีดน้ำสลายฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณใกล้คียงชุมชน

0 56
DSC 0642
DSC 0656
DSC 0657
DSC 0675
DSC 0155

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56