รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กองบิน ๒๑ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๕๐ บาท 

ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๖๕๐ บาท ในตำแหน่ง ดังนี้
๑.  พนักงานช่วยการพยาบาล (ห้องทันตแพทย์) โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา 
๒.  ผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย   เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา 
 
*****คุณสมบัติผู้สมัคร*****
ตำแหน่ง นักงานช่วยการพยาบาล (ห้องทันตแพทย์
๑.  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์      อย่างน้อย ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน) 
 ๒.  มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเภสัชกร 
๑.  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือจบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร 
๒.  ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน)   
๓.  ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office 
๔.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
•   อายุ ๑๘ – ๕๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว)
•   ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันออกคำสั่งจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
 
การรับสมัคร  รับสมัครที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียด  โทร. ๐๔๕ ๒๔๓ ๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๐๐, ๔๓๒๔๑
 
 
button
 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56