21 01

 

กองบิน 21 ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมังคโลดมจำลอง

 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน 21

ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมังคโลดม กองบิน 21

วันพุทธที่  10 กรกฎาคม 2562 ณ ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน 21 

กำหนดการ

                                                                                    เวลา 12.09 น. บวงสรวงเทวดาและรำบวงสรวงเทวดา

                                                                                    เวลา 13.09 น. เจริญพุทธมนต์

                                                                                    เวลา 14.09 น. จุดเทียนชัย และสวดคาถาพิธีพุทธาภิเษก

                                                                                    เวลา 16.08 น. ดับเทียนชัย

-เสร็จพิธี-

หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการ บน.21 เครื่องแบบ ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญ (ชุดสุภาพ)

 

 

button2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56